Drive in-bio

Kom til Bilka drive-in bio og se spændende udvalgte film.

Drive-in bio på Bilkas parkeringsplads

Bilka afholdte endnu en gang drive-in bio - vi takker af for denne gang 

Vi takker for den store interesse for Bilka drive-in bio, hvor Bilka og Disney© præsenterede filmen AVENGERS - INFINITY WAR.

Vi glæder os allerede til næste gang, hvor du sammen med familien, vennerne eller kollegaerne kommer forbi Bilkas parkeringsplads. Hold øje med siden og bliv opdateret på, hvornår vi præsenterer næste drive-in bio.

Bilka drive-in bio handler om at I sidder i jeres bil, lyden kommer ud af højtaleren, der er måske dyner og puder med, handlet slik, chips og sodavand ind, og du er sammen med de mennesker, som du holder af i jeres egen lille aflukkede bås. 

Vi glæder os til at se dig til næste Bilka drive-in bio!

Se video fra Danmarks første landsdækkende Drive In Bio og filmen var Star Wars - The Force Awakens.

Aarhus, august 2018 

Salling Group A/S
CVR nr. 3595 4716
Rosbjergvej 33 
8220 Brabrand 
(herefter benævnt ”SG”)
Betingelser for tilmelding til BILKA Drive-In-Bio – 14.-28. september 2018
 
1.         Omfang     
Nærværende betingelser er gældende for online tilmelding til BILKA Drive-In-Bio - September 2018 (herefter ”Eventet”). Hjemmesiden https://bilkadrivein.mimermobile.com/ ejes og drives af Mimer Group ApS.
Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem SG og dig, medmindre andet følger nedenfor.
 
2.         Aftaleindgåelser 
Tilmeldingen skal foretages af en myndig person over 18 år. Du skal ved tilmeldingen/købet acceptere betingelserne.
Du opfordres til at læse betingelserne for tilmelding grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Umiddelbart efter tilmeldingen modtager du en købskvittering via e-mail samt en kopi af betingelserne. Modtager du ikke en kvittering, eller opdager du fejl og mangler ved den, bedes du kontakte kundeservice. Du har ansvar for at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte samt at holde arrangørerne opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig. 
 
3.         Sikkerhed ved online tilmelding
Der er ingen online betaling på denne event.
 
4.         Fortrydelsesret og afbestilling
Tilmelding er bindende og kan ikke overdrages til andre.
Ved aflysning af Eventet refunderes hele tilmeldingsgebyret. Aflysning af Eventet forekommer alene, såfremt Eventet ikke gennemføres i sin helhed. Ændringer i konceptet samt delvis gennemførelse f.eks. som følge af vejrlig m.v. anses ikke som aflysning.
 
5.         Deltagelse
Du bekræfter ved din tilmelding, at du er indforstået med, at deltagelse i Eventet sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne eller sponsorer kan drages til ansvar for skade, som deltagerne pådrager sig selv eller andre under Eventet, og som ikke kan tilskrives SG.
Ved deltagelse accepterer du, at fotos, filmoptagelser og lignende mediemateriale, hvori deltagerne optræder i forbindelse med Eventet efterfølgende frit kan benyttes af SG, herunder også til markedsføringsformål. Alle fotos, som SG benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider og Facebook, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale.
 
6.         Betaling og priser
 
Det er gratis at deltage i dette Bilka Live event.
 
 
6.         Persondata 
Privatlivspolitik – Bilka Live Drive-in bio – 14.-28. september 2018 
 
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 
 
Du finder vores kontaktoplysninger her:
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com
 
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 
 • Deltagelse i Eventet
 • Administration af din relation til os
 • Redigering og upload af Optagelserne til de i pkt. 8 anførte medier
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
 • Kategorier af personoplysninger
 • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 • Almindelige personoplysninger i form af demografiske data og kontaktoplysninger herunder navn, e-mailadresse, og telefonnummer.
 • Din nummerplade i forbindelse med tilmelding til Eventet.
 • Optagelserne 
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af tilmeldingssiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser som led i Eventet, fx eventbureauer, sikkerhedsfirmaer mv.
 
Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande.
Hvor dine personoplysninger stammer fra
De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til Eventet. 
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil Eventet er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet.
Vi opbevarer dog Optagelserne indtil du tilbagekalder dit samtykke
 
Profilering
Vi anvender ikke profilering. 
Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. 
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.
Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, har du ikke længere mulighed for at deltage i Eventet.
 
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her: https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i Eventet.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i Eventet.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
7.         Fejlskrift m.v. 
SG tager forbehold for forkert angivne priser, tastefejl, slåfejl og anden fejlskrift. 
 
8.         Lovvalg og værneting 
Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister mellem SG og dig, og medmindre præceptive regler foreskriver andet er værnetinget Retten i Aarhus. 
 

BILKA LIVE AKTUELLE EVENTS

BILKA LIVE EVENTS