SONAX Xtreme Tekstilrens

Fjerner pletter og renser
Fjerner pletter, snavs og ubehagelig lugt på polstring, loftbeklædning, bundmåtter o.l.Opløser rester af chok...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Fjerner pletter, snavs og ubehagelig lugt på polstring, loftbeklædning, bundmåtter o.l.

Opløser rester af chokolade, is, cola, kaffe, ketchup m.v. på tekstil.

400 ml.

Fare -
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning
forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter.
Se mere