Sonax spray og forsegling

Effektiv forsegling af lak, krom og plast.
Nem og effektiv forsegling af bilens lak. Holder snavs og salt på afstand fra lakken. Påføres med sprayflaske...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Nem og effektiv forsegling af bilens lak. Holder snavs og salt på afstand fra lakken. Påføres med sprayflasken og spules af med højtryksrenser eller kraftig haveslange.

Advarsel -
H226 Brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
P264 Vask grundigt efter brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/
internationale forskrifter.
Se mere