Gori 502 transparent træbeskyttelse 5 liter - Mahogni

Kan tones i butik
Transparent træbeskyttelse til hegn, carporte, plankeværk m.m. Op til 4 års holdbarhed. Vandbaseret og oliefo...
Læs mere

Variantfarve -

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Transparent træbeskyttelse til hegn, carporte, plankeværk m.m. Op til 4 års holdbarhed. Vandbaseret og olieforstærket træbeskyttelse som kan anvendes til overfladebeskyttelse af udendørs ubehandlet træværk og som grunder på krydsfinér. GORI 502 fremhæver træets struktur og åretegning uden at danne overfladefilm og beskytter samtidig træværket mod vejrets påvirkninger.

Faremærkning

FARE: H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P331: Fremkald IKKE opkastning. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i relevant affaldsbeholder - se emballage.
Se mere