ECOstyle

FlueFri spray klar til brug 500 ml

Bekæmper flyvende og krybende insekter
Klar til brugBekæmper flyvende og krybende insekter, herunder fluer, hvepse, myg, flyvemyrer, edderkopper, ør...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

  • Klar til brug

  • Bekæmper flyvende og krybende insekter, herunder fluer, hvepse, myg, flyvemyrer, edderkopper, ørentviste, sølvfisk, bænkebidere m.m.

  • Kan anvendes inde

  • Virker hurtigt

  • Virker i flere dage, afhængig af lys- og temperaturforhold samt overfladens art

  • Baseret på naturlige aktivstoffer, som er hurtigt nedbrudt.


Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse

Faremærkning

FARE: H222: Yderst brandfarlig aerosol. H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. EUH208: Indeholder. navn på det sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
Se mere