Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser og privatlivspolitik – Vind med Bilka Plus - Vi Elsker, konkurrence

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Bilka (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Deltagelse er ikke købsbetinget, men forudsætter download af Bilka Plus appen. Det er en forudsætning, at man downloader Bilka Plus appen, og at der takkes ja til markedsføring, samt at man tilmelder sig med navn, e-mail, telefonnummer og betalingskort. Dine oplysninger bruges til at målrette vores markedsføring.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser

Konkurrencen kører fra d. 19. april til og med d. 16. maj 2024. Du kan deltage én gang pr. avisuge (fredag til torsdag) ved at svare på ét spørgsmål i Bilka Plus appen. Hver uge findes der 19 vindere af entrebilletter til Vi Elsker i en valgfri by i 2024*. Perioderne er nærmere beskrevet herunder:

Fredag d. 19. april til og med torsdag d. 25. april 2024

Der udloddes i alt 19 præmier af 4 entrebilletter til en valgfri Vi Elsker koncert. Vinderne kan frit vælge, hvilken by de ønsker at indløse billetterne i*. Præmien har en værdi á 2396 kr. Man kan kun deltage én gang i perioden.

Fredag d. 26. april til og med torsdag d. 2. maj 2024

Der udloddes i alt 19 præmier af 4 entrebilletter til en valgfri Vi Elsker koncert. Vinderne kan frit vælge, hvilken by de ønsker at indløse billetterne i*. Præmien har en værdi á 2396 kr. Man kan kun deltage én gang i perioden.

 

Fredag d. 3. maj til og med torsdag d. 9. maj 2024

Der udloddes i alt 19 præmier af 4 entrebilletter til en valgfri Vi Elsker koncert. Vinderne kan frit vælge, hvilken by de ønsker at indløse billetterne i*. Præmien har en værdi á 2396 kr. Man kan kun deltage én gang i perioden.

 

Fredag d. 10. maj til og med torsdag d. 16. maj 2024

Der udloddes i alt 10 præmier af 4 entrebilletter til en valgfri Vi Elsker koncert. Vinderne kan frit vælge, hvilken by de ønsker at indløse billetterne i*. Præmien har en værdi á 2396 kr. Man kan kun deltage én gang i perioden.

Efter endt konkurrenceperiode

Der udloddes efter d. 16. maj yderligere 19 vindere blandt alle deltagende med korrekt svar i ovenstående 4 perioder. Her findes der 19 vindere af 4 stk. Drink & Dance billetter, som indeholder entre til en valgfri Vi Elsker koncert samt 24 valgfrie genstande. Vinderne kan frit vælge, hvilken by de ønsker at indløse billetterne i*. Præmien har en værdi á 6396 kr.

*Koncerterne afholdelse i Rødovre d. 10. august, Aalborg d. 17. august, Odense d. 24. august og Esbjerg d. 24. august 2024. Den enkelte vinder skal indløse alle 4 billetter i samme by.

Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

Alle præmier skal indløses i 2024.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka og Vi Elsker. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka eller vores samarbejdspartner.

 1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Derudover skal man være tilmeldt Bilka Plus. For at blive tilmeldt Bilka Plus henviser vi til betingelserne for Bilka Plus. Det kræver, at man downloader appen, tilknytter sit betalingskort, accepterer at modtage markedsføring, samt at Bilka bruger persondata til at målrette markedsføring.

Ansatte i Salling Group og Vi Elsker, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil vedkommende automatisk miste retten til en præmie.

 1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du svare på ét spørgsmål i Bilka Plus appen. Vinderne kontaktes efter endt konkurrenceperiode. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang pr. periode fra konkurrencen. Alle tilmeldinger, som er modtaget efter konkurrencens udløb er ugyldige og udelukkes fra konkurrencen.

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang pr. avisuge, fra konkurrencen.

 1. Udvælgelse af vinder

Vinderne findes ved hjælp af et simpelt tilfældigt udtræk blandt dem, som har svaret korrekt. Vinderne vil blive kontaktet på den mailadresse, de har angivet i Bilka Plus appen, umiddelbart efter konkurrencens udløb. Vi forbeholder os retten til at udpege nye vindere, såfremt vi ikke inden for 7 dage har fået kontakt til de udpegede vindere.

Når du deltager i konkurrencen, accepterer du samtidig, at Bilka må kontakte dig vedr. udlevering af præmien.

Alle vindere er trukket inden d. 28. maj 2024.

 1. Afsluttende bestemmelser

Bilka forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, som kræver dette uden at deltageren kan rejse noget krav mod Bilka eller samarbejdspartnere.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Bilka er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, medmindre andet er angivet.

 1. Behandling af personoplysninger

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger som Bilka Plus medlem her

2. Privatlivspolitik – Vi Elsker, Konkurrence 

2. Privatlivspolitik – Vi Elsker, konkurrence

 

2.1 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Du finder vores kontaktoplysninger her: 

Salling Group A/S 
CVR-nr. 35954716 
Rosbjergvej 33 
8220 Brabrand 
www.sallinggroup.com 

 

2.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)
 • Administration af din relation til os
 • MedlemsID bruges til at verificere, at du kun deltager i konkurrencen én gang

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 • Personoplysningerne bliver behandlet, fordi vi har en legitim interesse i at kunne administrere og afholde konkurrencen, som du har valgt at deltage i. Vi vurderer, at vores interesse heri overstiger din interesse i, at personoplysningerne ikke behandles til disse formål, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f.  

 

2.3 Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 • Navn
 • E-mailadresse
 • MedlemsID 

 

2.4 Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af hjemmesiden. 
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret. 
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser som led i konkurrencen, fx leverandører af konkurrencepræmier. 

 

2.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

I det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve formålene med behandlingen af dine personoplysninger, kan vi komme ud for at overføre personoplysninger til internationale organisationer eller virksomheder, som er etableret i lande uden for EU/EØS. Vi foretager udelukkende sådanne overførsler, hvis vi har et tilstrækkelig lovgrundlag herfor, herunder fx: 

 • Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i det pågældende tredjeland er tilstrækkelig i overensstemmelse med persondataforordningens art. 45, 
 • Hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter i overensstemmelse med persondataforordningens art. 46, eller 
 • Hvis en eller flere af undtagelserne i persondataforordningens art. 49 finder anvendelse. 

 

2.6 Hvor dine personoplysninger stammer fra 

De oplysninger, du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen og tilmelding til Bilka Plus. 

 

2.7 Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

2.8 Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.   

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.  

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

2.9 Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.