Andre mærker

Xtreme sprinkler koncentrat 1:100

Insekter, pollen, olie og andet vejsnavs opløses ...
Sprinklervæske som effektivt opløser snavs, olierester og trafikfilm fra forruden. Efterlader ikke striber og...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Sprinklervæske som effektivt opløser snavs, olierester og trafikfilm fra forruden. Efterlader ikke striber og medvirker til at sikre en længere levetid for vinduesviskerne.

Advarsel -
H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/
internationale forskrifter.
Se mere