Sonax xtreme fælgrens plus

Fælgrens til hårdnakket snavs, fra SONAX.
Meget effektiv fælgrens til alle stål- og alufælge – også malede, forkromede, polerede og matte fælge med far...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Meget effektiv fælgrens til alle stål- og alufælge – også malede, forkromede, polerede og matte fælge med farveindikatorer for maksimal rengøringsevne.

1. Fælgene må ikke være varme ved behandling med SONAX Xtreme Fælg Rens Plus.
2. Ryst flasken inden brug. 3. Drej sprøjtedysen til åben indstilling.
4. Påfør fælgene med SONAX Xtreme Fælg Rens Plus jævnt fra kort afstand.
5. Lad produktet arbejde i 2-4 minutter.
6. Produktet skifter farve til en mørk rød, når det opløser skidt og snavs.
7. Brug eventuelt en kvalitets fælgbørste eller mikrofiberklud til at løsne genstridigt snavs.
8. Skyl SONAX Xtreme Fælg Rens Plus af med en kraftig vandstråle eller højtryksrenser til fælgene er helt rene.

Advarsel -
H302 Farlig ved indtagelse. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge i tilfælde af ubehag.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter.
Se mere