SONAX

SONAX silikone spray

Smører, plejer og beskytter gummi.
Sonax Silicone Spray smører og beskytter gummi, kunststof, træ- og metaldele. Ideel til tændingsanlæg, dørpak...
Læs mere

Beskrivelse

Sonax Silicone Spray smører og beskytter gummi, kunststof, træ- og metaldele. Ideel til tændingsanlæg, dørpakninger, låse m.v
Silikonesprayen fra Sonax er også egnet som slipmiddel i forme og lignende.Mindsker friktionen i bevægelige dele, derfor optimal til renlig, fedtfri smøring af f.eks. skydetagsskinner, sædeskinner, kæder, lynlåse, hængsler og skuffer.
Fjerner gnave- & knirkelyde. Siliconefilmen er vand- og fugtafvisende, derfor også ideel til beskyttelse mod fugt i elsystemer og lignenede.
Sonax Siliconespray er farveløs og lugtfri.

Brugsanvisning:
* Omryst før brug
* Påføres i et tyndt lag
* Benyt vedlagte dyserør til præcis påføring på vanskeligt tilgængelige steder

OBS! Sonax Silicone Spray er yderst anvendelig til at sikre din bils lister imod fastfrysninger. Det sker ofte at fx listerne i bildørene fryser sammen ved hård frost. Med brug af en silikone spray, undgår du at de fryser sammen og at du ødelægger dine lister når du åbner døren.
Fare -
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261 Undgå indånding af spray.
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P273 Undgå udledning i naturen.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.
P405 Opbevares under lås.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Se mere

Specifikationer

ID
Varenummer 200016897
Se mere