SONAX Glans Shampoo Koncentrat

Rengør lak, gummi, kunststof, vinyl og glas
Skåner lakken på grund af milde tensider.Fosfatfri og pH-neutral. SONAX GlansShampoo opbløder og opløser...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Skåner lakken på grund af milde tensider.
Fosfatfri og pH-neutral. SONAX GlansShampoo opbløder og opløser snavs uden at angribe voksbeskyttelsen. Rengør lak, gummi, kunststof, vinyl og glas.

1000 ml.

Advarsel -
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/
internationale forskrifter.
Se mere