SONAX Cockpitpleje

Antistatisk med lemon duft
Renser og beskytter kunststof i kabinen og giver frisk lemon duft.Få duften af ny bil - lige når du ønsker!Vi...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Renser og beskytter kunststof i kabinen og giver frisk lemon duft.

Få duften af ny bil - lige når du ønsker!

Virker støvafvisende, antistatisk og modvirker udtørring, misfarvning.
Også velegnet til behandling af træinstrumentpaneler.

400 ml.

Fare -
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter.
Se mere