Sonax benzin system rens

Rensevæske til brændstofsystemet på benzinbiler
Hold blandt andet bilens indsprøjtningssystem, topstykke, indsugningsventiler i topform med SONAX Benzin Syst...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Hold blandt andet bilens indsprøjtningssystem, topstykke, indsugningsventiler i topform med SONAX Benzin System Rens. Holder motorens ydeevne i top. Anvendelse: Hele flaskens indhold hældes i benzintanken inden fuld tankning (minimum 40 liter)

Fare -
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P405 Opbevares under lås.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Se mere