ECOstyle

ECOstyle UkrudtsFri 1000 ml

Ukrudtsmiddel mod brændenælde, tidsel, mælkebøtte...
KoncentratVirker på 3 timer1 LiterBaseret på naturlige aktivstoffer, som er hurtigtnedbrudtKan f.eks. anvende...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

  • Koncentrat

  • Virker på 3 timer

  • 1 Liter

  • Baseret på naturlige aktivstoffer, som er hurtigt

nedbrudt
  • Kan f.eks. anvendes på terrassen, havegange og

indkørsel
  • Kan også anvendes under hække, buske og træer

  • Bør ikke anvendes i græsplænen

Faremærkning

ADVARSEL: H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i relevant affaldsbeholder - se emballage.
Se mere