Skarp pris
EXO

Luftspray - 500 ml

Perfekt til rengøring af computere
Hurtig rengøring og afstøvning af elektroniske komponenter, kontakter, ømfindtlige overflader, kabinetter, os...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Hurtig rengøring og afstøvning af elektroniske komponenter, kontakter, ømfindtlige overflader, kabinetter, osv.

Fare -
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning
forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F
P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.
Se mere