10. Fortrydelsesret

Ifølge forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af varer købt online. En række varer er dog undtaget fortrydelsesretten, hvilket fremgår nedenfor af afsnit 10.2. Fortrydelsesfristen for andre varer i sortimentet er 14 dage regnet fra den dag, hvor du får varerne fysisk i besiddelse. Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse. Hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du sende en utvetydig meddelelse herom til Bilka.dk inden udløbet af fortrydelsesfristen til kundeservice@bilka.dk eller på 89 30 30 00. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os besked.

10.1 Returnering ved fortrydelse

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal de omfattede varer uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter afgivelsen af meddelelsen om fortrydelsen til Bilka.dk, sendes tilbage til Bilka.dk.

10.2 Varer undtaget fortrydelsesretten

  1. Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
  2. Varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, herunder afskårne blomster og barrodsplanter,*
  3. Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
  4. Varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
  5. Plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på,
  6. Digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du dermed mister din fortrydelsesret.
  7. Levering af ydelser i form af transport af varer eller fritidstilbud, når datoen eller perioden er aftalt. *Ved køb af andre planter end de ovenfor nævnte anbefaler vi, at planterne opbevares forsvarligt i hele perioden indtil returnering. Når vi har fået planten retur, vil der blive foretaget en værdiansættelse af planten svarende til, hvad plantens handelsmæssige værdi er. Vurderer vi, at planten ikke længere har en handelsmæssig værdi fordi den er visnet, kan du ikke få penge retur.

Læs mere om betingelserne for fortrydelse i vores handelsbetingelser.