Konkurrencebetingelser

#BilkaToGo Instagram-konkurrence

1. OM KONKURRENCEN:

Konkurrencen udskrives af Bilka (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om et gavekort til Bilka på 500 kr. Der udloddes to gavekort af 500 kr. hver måned. Præmierne er ikke købsbetingede og kan ikke ombyttes til kontanter.

Konkurrencen kører fra fredag den 1. februar til og med tirsdag den 31. december 2019. Den sidste hverdag i hver måned udtrækkes vinderne. Vinderne bliver kontaktet med en kommentar via Instagram med henblik på udlevering af præmien og offentliggøres på Instagram i dit opslag. Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har deltaget i konkurrencen. Har vinderne ikke svaret inden 5 dage efter, at de er blevet kontaktet af Bilka, forbeholder Bilka sig retten til at finde en ny vinder.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka.

2. HVEM KAN DELTAGE?

Du kan være med i konkurrencen om gavekortene til Bilka, hvis du deler din oplevelse med BilkaToGo på Instagram med hashtagget #bilkatogo.

Kun personer over 18 år, og som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group A/S, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage.

3. HVORDAN DELTAGER DU?

Du skal dele din oplevelse med BilkaToGo som en post på Instagram, hvor du bruger hashtagget #bilkatogo.

Du kan dele lige så mange oplevelser med BilkaToGo, som du har lyst til. Vi registrerer din deltagelse i konkurrencen via Instagram og hashtagget #bilkatogo.

Når du deltager i konkurrencen om gavekort til Bilka, kontakter Bilka dig, hvis du er blandt de heldige vindere.

 

Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka.

Bilka forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Bilkas afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Privatlivspolitik
Version: 1. 01.02.2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)

Administration af din relation til osRetsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Vores legitime interesse i at afholde og administrere din deltagelse i konkurrencen via Instagram, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger i form af navn og dit Instagram-brugernavn og profilbillede

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi overlader eller videregiver dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

  • Databehandlere, fx IT leverandører som led i drift og support af vores IT systemer.
  • Vi videregiver persondata til Facebook Inc, som følge af at konkurrencen afholdes på Instagram.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Facebook Inc., USA, der ejer Instagram, indsamler persondata i form af din adfærd på Instagram, og vil kunne sammenstille oplysningerne med din Instagram profil. Vi henviser derfor også til privatlivspolitikken for din Instagram profil.

Overførselsgrundlaget for vores overførsel af dine persondata til Facebook Inc., som følge af vores afholdelse af konkurrencen via Instagram, er certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

Derudover anvender vi følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne:

  • International Business Machines Corporation (IBM) - Databehandler
  • Microsoft Corporation - Databehandler

Som følge af denne support overfører vi persondata til følgende lande uden for EU/EØS: 

  • International Business Machines Corporation (IBM) - Indien
  • Microsoft Corporation - USA

Overførselsgrundlaget er:

  • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.
  • Microsoft Corporation - Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
De oplysninger du har afgivet på Instagram i forbindelse med konkurrencen.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

Profilering
Vi anvender ikke profilering i forbindelse med konkurrencen.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.