Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser

Vind præmier i forbindelse med Live Shopping d. 14. maj 2024

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

 1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Bilka (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om diverse præmier, som udloddes i forbindelse med Bilkas Live Shopping event. Præmierne er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

 

Konkurrencerne kører under Live shopping eventet på Facebook fra kl. 19.30 tirsdag d. 14. maj. I løbet af eventet udtrækkes én vinder pr. præmie – senest kl. 21.30.

 

Der findes én vinder pr. konkurrence og vinderne modtager den præmie, som vedkommende har vundet ved at deltage i den pågældende konkurrence. Eksempelvis hvis vedkommende har deltaget i konkurrence 1, vil vedkommende kunne vinde præmie 1. Her er præmiernes værdi også angivet.

 

Konkurrence

Beskrivelse

Værdi

1

Gavekort til Bilka – Udloddes under Live Shopping begivenheden

500 DKK

2

Gavekort til Bilka – Udloddes under Live Shopping begivenheden

500 DKK

3

Gavekort til Bilka – Udloddes under Live Shopping begivenheden

500 DKK

4

Gavekort til Bilka – Udloddes under Live Shopping begivenheden

500 DKK

5

Gavekort til Bilka – Udloddes under Live Shopping begivenheden

1.000 DKK

6

Dit favoritsæt fra Live Shopping – Udloddes under Live Shopping begivenheden

Værdi op til 750 DKK

7

Gavekort til Bilka – Udloddes ved at trykke ’Deltager’ til Facebook-begivenheden

1.000 DKK

 

Der udloddes én præmie for hver af de syv konkurrencer til de anførte værdier. Da der er tale om præmier, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka.

 

 1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Bilka forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

 1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrence 1-6 skal man skrive det pågældende ord, sætning eller svare på det spørgsmål, der nævnes under Live Shopping Eventet. For at deltage i konkurrence 7, så skal man trykke ’Deltager’ på Live eventets Facebook side. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

 

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter eventet er afsluttet er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

 1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har svaret rigtigt på spørgsmålet i Konkurrence 1-6. Vinderens navn nævnes Live af værterne i løbet af Eventet. Og derudover kontaktes vinderen i Messenger, med henblik på udlevering af præmien. Vi skriver dog i kommentarfeltet at vinderen vil modtage en besked, så vinderen er opmærksom på det. Vinderen til Konkurrence 7 findes ved et simpelt tilfældigt udtræk blandt alle, som har trykket ’Deltager’ på Live begivenhedens Facebook side. Har vinderne ikke svaret inden 7 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Bilka, forbeholder Bilka sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Bilka må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. I forbindelse med afhentning af præmier kan Bilka kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.

 

 1. Afsluttende bestemmelser

Bilka forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka.

 

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

 

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

Bilka er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

 

 

Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK – Bilka Live Shopping

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinderne

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Personoplysningerne bliver behandlet, fordi vi har en legitim interesse i at kunne administrere og afholde konkurrencen, som du har valgt at deltage i. Vi vurderer, at vores interesse heri overstiger din interesse i, at personoplysningerne ikke behandles til disse formål, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f. 

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mailadresse. Denne fremsendes af vinderen.
 • Adresse, som bruges til at sende gavekortene til vinderne. Denne fremsendes af vinderen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af hjemmesiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører, herunder bl.a. Let’s Go Live, af varer og tjenesteydelser som led i konkurrencen, fx leverandører af konkurrencepræmier

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

I det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve formålene med behandlingen af dine personoplysninger, kan vi komme ud for at overføre personoplysninger til internationale organisationer eller virksomheder, som er etableret i lande uden for EU/EØS. Vi foretager udelukkende sådanne overførsler, hvis vi har et tilstrækkelig lovgrundlag herfor, herunder fx: 

 • Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i det pågældende tredjeland er tilstrækkelig i overensstemmelse med persondataforordningens art. 45, 
 • Hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter i overensstemmelse med persondataforordningens art. 46, eller 
 • Hvis en eller flere af undtagelserne i persondataforordningens art. 49 finder anvendelse.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra 

De oplysninger, du har afgivet i forbindelse med tilmelding til Konkurrencen.  

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinderen er fundet og Konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.