Konkurrencebetingelser og privatlivspolitik

Giv din mening  - Bilka

LÆS PRIVATLIVSPOLITIKKEN GRUNDIGT IGENNEM, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i lodtrækningen om gavekort accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Bilka (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Konkurrencen består af to dele.

 1. Du kan deltage i lodtrækningen af gavekort af 1.000 kr., som udloddes i forbindelse med kundeundersøgelsen Giv din mening. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.


Konkurrencen kører fra løbende fra d. 01.01.2021 Kl. 06.00. Der trækkes hver dag en vinder af gavekort af 1.000 kr. Alle vindere kontaktes senest den 15. kl. 12.00  i måneden efter. Max præmiesum på en måned er 31.000 kr.

Vinderne modtager gavekort pr. post eller ved afhentning i det lokale varehus. Præmien har en samlet værdi af 1.000 kr. pr. gavekort. Der udloddes i konkurrencen i alt præmier svarende til antallet af dage i måneden til den anførte værdi i måneden. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

 

 1. Du kan deltage i lodtrækningen af gavekort på 500 kr., som udloddes i forbindelse med deltagelse i Bilkas kundepanel ved at besvare udsendte spørgeskemaundersøgelser. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.


Konkurrencen kører løbende fra 15.09.2022. Efter hvert udsendt spørgeskema til kundepanelet trækkes 5 vindere af gavekort på 500 kr. blandt alle besvarelser. Vinderne trækkes senest 15 dage efter spørgeskemaundersøgelsens afslutning som vil fremgå af undersøgelsen.

Vinderne modtager gavekort pr. post eller ved afhentning i det lokale varehus. Præmien har en samlet værdi af 1.000 kr. pr. gavekort. Der udloddes i konkurrencen i alt 5 præmier til den anførte værdi pr. undersøgelse. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka.

 

 1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

 1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du svare på spørgeskemaet på www.bilka.dk/givdinmening eller via QR koden på evt. udleveret postkort. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har deltaget mere end én gang baseret på samme besøg i Bilka, fra konkurrencen.

Har du givet samtykke til at deltage i Bilkas kundepanel, deltager du i anden del af konkurrencen ved at svare på modtagende spørgeskemaundersøgelser gennem Bilkas kundepanel. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter undersøgelsen er afsluttet er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

 1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har svaret på undersøgelsen. Vinderen kontaktes på den oplyste e-mailadresse og/eller på telefon, med henblik på udlevering af præmien. Har vinderen ikke svaret inden 10 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Bilka, forbeholder Bilka sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Bilka må kontakte dig vedr. udlevering af præmien.

 

 1. Afsluttende bestemmelser

Bilka forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka.

Ingen dele af denne konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Bilka er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Undersøgelsen er arrangeret i samarbejde med Human Engage ApS, som er varetager dataindsamlingen.

 

Privatlivspolitik

Giv din mening  - Bilka

LÆS PRIVATLIVSPOLITIKKEN GRUNDIGT IGENNEM, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

Privatlivspolitik

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

 

Du kan altid kontakte os via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrencer, såfremt du ønsker at deltage heri, herunder udtrækning af og henvendelse til vindere af gavekort.
 • Til at kontakte dig i forbindelse med opfølgning på svar og feedback, såfremt du giver samtykke til det.
 • De indsamlede oplysninger bruges til din deltagelse i Bilkas kundepanel, såfremt du har givet samtykke til det. Her inviteres du til at besvare spørgeskemaer om forskellige aktuelle temaer, primært i forhold til Bilkas produkter og services. Dine svar på spørgeskemaer behandles sammen med svar fra andre deltagere i kundepanelet, hvor der laves en samlet rapport.
 • For at kunne optimere vores services på baggrund af vores kunders meninger og holdninger

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)
 • Vores legitime interesse i at kunne optimere vores services på baggrund af vores kunders meninger og holdninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger herunder navn, telefonnummer og mailadresse.
 • Almindelige personoplysninger som svar på spørgeskemaer og stamskemaer, hvor vi blandt andet kan bede dig om at oplyse din alder, dit køn, din husstandssammensætning, alder på eventuelle børn i husstanden, din arbejdsmæssige situation, uddannelse, købspræferencer, indkomst samt hvilket område du bor i og lignende oplysninger.
 • Desuden behandler vi dine svar på spørgsmålene i undersøgelserne i Kundepanelet eller opfølgninger, der primært handler om din holdning, adfærd og oplevelse af forskellige typer af produkter hos Bilka.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til følgende:

 • Human Engage ApS, som agerer databehandler, hvor vi har indgået en databehandleraftale.

Human Engage ApS er et dansk analyseinstitut, som analyserer de samlede svar på spørgeskemaer og udarbejder en samlet rapport til Bilka. Du kan læse mere om Human Engage ApS her: https://hnengage.com/

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra dig selv. Oplysningerne har du bl.a. afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen og/eller Kundepanelet, og da du eventuelt deltog i Bilkas Kundepanel og kundeundersøgelse samt da du eventuelt gav samtykke til, at vi må kontakte dig i forbindelse med opfølgning og feedback.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine kontaktoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes. Har du givet samtykke til at vi må kontakte dig for opfølgning på svar og feedback, sker dette indenfor to uger, hvorefter dine personoplysninger slettes.

Har du givet samtykke til at deltage i Bilkas kundepanel, opbevarer vi dine personoplysninger så længe du ønsker at deltage i Bilkas kundepanel eller så længe vi opretholder og bruger kundepanelet (den førstkommende af de to). Hvis du ikke længere ønsker at deltage i kundepanelet, kan du få dine oplysninger slettet ved at kontakte Salling Group via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da eller Human Engage via support@hnengage.com, hvorefter oplysningerne slettes. Hvis vi vælger at stoppe og lukke kundepanelet, vil du få besked via e-mail og efterfølgende vil dine personoplysninger blive slettet fra ”Giv din mening – Bilka”.

Vær opmærksom på, at når vi har slettet dine kontaktoplysninger vil dine besvarelser på spørgeskemaer mv. ikke kun henføres til dig.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Salling Group via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da eller Human Engage via support@hnengage.com.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen/lodtrækninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da 

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.