BLÅ PRIS
Sonax

Sonax sommer sprinklervæske 4l

4 Liter
Sonax sommer sprinklervæske 4lAdvarsel -H317 Kan forårsage allergisk hudreaktionP101 Hvis der er brug for læg...
Læs mere

Beskrivelse

Sonax sommer sprinklervæske 4l

Advarsel -
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter.
Se mere

Specifikationer

ID
Varenummer 100579871
Se mere