EXO

Kabelbeskyttelse - 500 ml

Perfekt til at holde mår væk fra kabler og lednin...
Exo 59 forebygger skader på kabler og ledninger på til bil, af mår/små pattedyr. De behandlede overflader får...
Læs mere

Beskrivelse

Exo 59 forebygger skader på kabler og ledninger på til bil, af mår/små pattedyr. De behandlede overflader får en klæbrig beskyttende film og EXO 59 kan endda påføres bevægelige dele. Den har en yderst fremragende vedhæftning, giver langvarig beskyttelse, produktet er lugtfri og vejrbestandig.

Fare -
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning
forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F
P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.
Se mere

Specifikationer

ID
Varenummer 200146609
Se mere