Detailers

Detailers multi purpose cleaner 500ml - universal rengøringsmiddel

Universal rengøringsmiddel til dit køretøj, kan b...
DETAILERS Multi Purpose Cleaner er et universal rengøringsmiddel til brug både inde og ude på bilen. Fjerner ...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

DETAILERS Multi Purpose Cleaner er et universal rengøringsmiddel til brug både inde og ude på bilen. Fjerner effektivt snavs og fedt fra ruder, spejle, instrumentbræt og plastiklister.

Advarsel -
H226 Brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.
Se mere