Detailers

Detailers foam wash 1liter - skumshampoo

Skumshampoo til rengøring af køretøj, benyttes sa...
DETAILERS Foam Wash er et revolutionerende forvaske produkt, produkt danner en tæt skum som løsner skidtet fr...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

DETAILERS Foam Wash er et revolutionerende forvaske produkt, produkt danner en tæt skum som løsner skidtet fra bilens lak, skånsomt og effektivt.

Advarsel -
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af dampe/ spray.
P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.
Se mere