Detailers

Detailers auto shampoo

Autoshampoo til vask af køretøj
DETAILERS Auto Shampoo er en effektiv autoshampoo der har en yderst effektiv rengøringsevne. Produktet efterl...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

DETAILERS Auto Shampoo er en effektiv autoshampoo der har en yderst effektiv rengøringsevne. Produktet efterlader en blank overflade på din bil og er behagelig at arbejde med, da det skummer rigtig godt.

ADVARSEL -H319 Kan forårsage alvorlig øjenirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. "P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af dampe/ spray.
P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler."
Se mere