Privatlivspolitik - Æbleskive konkurrence

Privatlivspolitik - Æbleskive konkurrence

Version: 19.11.2018

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group, CVR-nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, www.sallinggroup.com.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)
 • Administration af din relation til os
 • Vores legitime interesse i, og kundens samtykke til, at kunne offentliggøre deltagernes navne samt til at legitimere vinderen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a) og (f).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger i form af navn, telefonnummer og by. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Videregivelse som følge af, at vi anvender Facebook:

 • Facebook indsamler persondata i form af din adfærd på vores Facebook sider, herunder eventuelt via cookies, og vil kunne sammenstille oplysningerne med din Facebook profil, hvorved Facebook vil kunne identificere dig. I denne sammenhæng er Facebook selvstændig dataansvarlig for databehandlingen. Vi henviser derfor også til Facebooks privatlivspolitik for din Facebook profil og Facebooks øvrige politikker.

Overførselsgrundlaget er:

 • Facebook Inc. er certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

Derudover anvender vi følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – Databehandler
 • Microsoft Corporation - Databehandler

Som følge af denne support overfører vi persondata til følgende lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Indien og USA
 • Microsoft Corporation - USA

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – 

  USA: Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.
  Indien: EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.  
   
 • Microsoft Corporation - Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen, og oplysninger om din adfærd på vores Facebook sider, som Facebook måtte indsamle.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes. 

Profilering

Vi anvender ikke profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækiningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.