AIM KING - Betingelser

Aarhus, Maj 2019
Salling Group A/S
CVR nr. 35 95 47 16
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand

(herefter benævnt ”Salling Group”)

Betingelser for tilmelding og deltagelse på BILKA LIVE – AIM KING

1. Omfang

Nærværende betingelser er gældende for online tilmelding til AIM KING 2019 (herefter ”Eventet”) online på www.bilka.dk/CSGO

Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Salling Group og dig, medmindre andet følger nedenfor.

2. Aftaleindgåelser

Du skal være fyldt 16 år for at deltage i denne BilkaLive event. Du skal ved tilmeldingen acceptere disse betingelser.

Du opfordres til at læse betingelserne for tilmelding grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Umiddelbart efter tilmeldingen modtager du en kvittering via e-mail. Modtager du ikke en kvittering, eller opdager du fejl og mangler ved den, bedes du kontakte kundeservice. Du har ansvar for at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte samt at holde arrangørerne opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig.

3. Betaling og priser

Det koster 50 kr. + billetgebyr at deltage i dette Bilka Live Event

4. Fortrydelsesret og afbestilling

Tilmelding er bindende og kan ikke overdrages til andre. Såfremt du ikke længere ønsker at deltage i Eventet, bør du kontakte Bilkas kundeservice på – 89303000 og framelde dig Eventet. Frameldinger kan også sendes til [email protected]. Venligst frameld dem, hvis de ikke kan deltage, så en anden person kan få glæde af pladsen.

5. Deltagelse

Du bekræfter ved din tilmelding, at du er indforstået med, at deltagelse i Eventet sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne eller sponsorer kan drages til ansvar for skade, som deltagerne pådrager sig selv eller andre under Eventet, og som ikke kan tilskrives Salling Group.

6. Præmier

Der vil være mulighed for at vinde følgende til de indledende turneringer:

 • 1. Plads: Deltagelse i finaleturneringen + 1 signeret North trøje + 1 ramme Red Bull + Bilka Gavekort (Værdi: 500,-)
 • 2. Plads: Deltagelse i finaleturneringen + 1 ramme Red Bull

Der vil være mulighed for at vinde følgende til finaleturneringen:

 • 1. Plads: Rejse for 2 til ESL One i New York ink. fly og hotel + SteelSeries Arctis 3 BT Headset + Bilka Gavekort på 2000 kr.
 • 2. Plads: SteelSeries Arctis 5 Headset + SteelSeries Apex 150 Keyboard + SteelSeries Rival 310 Mus + Steelseries Qck + Musemåtte
 • 3. Plads: SteelSeries Arctis 3 Headset + SteelSeries Rival 310 Mus + SteelSeries Qck + Musemåtte
 • 4. Plads: SteelSeries Artics 1 Headset + SteelSeries Rival 110 Mus + SteelSeries Qck + Musemåtte

7. Videooptagelser og fotografering

Jeg accepterer, at Salling Group A/S, Red Bull ApS & Sports-Gaming.dk må fotografere og optage videofilm af mig i forbindelse med Eventet (”Optagelserne”).

Jeg giver med samtykket Salling Group, Red Bull og Sports-Gaming.dk tilladelse til at anvende Optagelserne eller dele heraf i enhver kommerciel/forretningsmæssig sammenhæng i forbindelse med reklame/markedsføring og konkurrencer vedr. fremtidige BilkaLive events på Facebook, Instagram, LinkedIn og Salling Groups hjemmesider.

Jeg er indforstået med, at jeg ved dette samtykke har overdraget alle rettigheder, fysiske såvel som immaterialretlige, herunder ophavsretlige, i relation til Optagelserne til Salling Group, Sports-Gaming.dk & Red Bull. Salling Group, Sports-Gaming.dk & Red Bull har således eneret til uden betaling at benytte Optagelserne, herunder billeder og lyd, som anført.

8. Fejlskrift m.v.

Salling Group tager forbehold for forkert angivne priser, tastefejl, slåfejl og anden fejlskrift.

9. Lovvalg og værneting

Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister mellem Salling Group, Red Bull, Sports-Gaming.dk og dig, og medmindre præceptive regler foreskriver andet er værnetinget Retten i Aarhus.

Privatlivspolitik – Bilka Live AIM KING 2019

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i Eventet
 • Administration af din relation til os
 • Redigering og upload af Optagelserne til de i pkt. 7 anførte medier

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:'

 • Almindelige personoplysninger i form af demografiske data og kontaktoplysninger herunder navn, e-mailadresse, og telefonnummer.
 • Optagelserne

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af tilmeldingssiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser som led i Eventet, fx eventbureauer, sikkerhedsfirmaer mv.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til Eventet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil Eventet er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet.

Vi opbevarer dog Optagelserne indtil du tilbagekalder dit samtykke

Profilering

Vi anvender ikke profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, har du ikke længere mulighed for at deltage i Eventet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her: https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i Eventet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i Eventet.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.